آنالیز و تدوین برگه اطلاعات فنی

شرکت صنایع شیمیایی سبز پارسیان با برخورداری از تجهیزات، دستگاهها و دیتا بیس استاندارد های جهانی همچون ASTM، AOCS و DIN، قادر به انجام انواع آنالیزها و تست های شیمیایی تولید کنندگان و مصرف کنندگان مواد شیمیایی و صدور برگه آنالیز می باشد. از جمله این تستها : GC، FT-IR، UV-VIS، HPLC VISCOMETER، KARL FISCHER، NMR،…و تست های کلاسیک.