اکتان افزای سوخت( اکتان بوستر)

اکتان افزا تولیدی شرکت تنها با اختلاط 5%  با نفتا و میعانات گازی افزایش بیش از 15 درجه اکتان را فراهم آورده و موجب کاهش هزینه های حمل و نقل، اختلاط و بسته بندی و به طبع قیمت تمام شده بنزین می شود.