Pressure Swing Adsorption

سیستم PSA یا Pressure Swing Adsorption تکنولوژی جداسازی مواد در فاز گاز است که بر اساس تفاوت تمایل ملکول مواد مختلف به بستر جاذب کار می کند.

در این سیستم بستر پس از اشباع شدن از ترکیب جذب شده بازیابی می شود. در مکان هایی که انرژی ارزان قیمت در دسترس است و مواد به تبخیر تحت فشار در دمای بالا حساسیت ندارند استفاده از این تکنولوژی به تراوش تبخیری ارجحیت دارد.

از این تکنولوژی می توان در آبگیری از حلال های قطبی الکلی مانند متانول، اتانول و ایزوپروپیل الکل، حلال های آروماتیک مانند تولوئن، حلالهای استری همچون متیل استات و همچنین از مخلوط حلال های آلی استفاده نمود.شرکت صنایع شیمیایی سبز پارسیان با استفاده از کادر مهندسین مجرب در امر طراحی سیستم های جاذب قادر به طراحی اختصاصی، ساخت و نصب سیستم های PSA با ظرفیت نا محدود می باشد.