مدیریت پسماند صنعتی

در بسیاری از کارخانه ها با توجه به حجم زیاد حلال های ضایعاتی، خطرات نگهداری از این مواد در محل کارخانه و همچنین عدم اطلاع از امکان تصفیه و استفاده مجدد از این مواد، اقدام به امحاء ضایعات می شود. این در حالیست که امحاء اصولی این مواد نیاز به امکانات و شرایط خاص دارد و متاسفانه اکثر شرکتها اقدام به دفن این مواد نموده و زیان های جبران ناپذیری به محیط زیست بخصوص به سفره های آب زیر زمینی استفاده شده به عنوان آب آشامیدنی و کشاورزی وارد می کنند. شرکت صنایع شیمیایی سبز پارسیان با تجربه فراوان در زمینه بازیافت و امحاء اصولی پسماند صنعتی قادر به ارائه مشاوره، تأمین تجهیزات امحاء و بازیافت و همچنین همکاری اجرایی موقت می باشد.